រៀនហ្គីតា​ Lesson 1 – របៀបដាក់ហ្គីតា និងដាក់ម្រៀមដៃ | How to play Guitar KHMER VERSION

Beginners
រៀនហ្គីតា​ Lesson 1 – របៀបដាក់ហ្គីតា និងដាក់ម្រៀមដៃ | How to play Guitar​ – ង្រៀនដោយ: លោក សំ រិទ្ធីយ៉ា
ត្រូវការកទិញគ្រឿងភ្លេងសូម​ Call 069 561561
Like Page Facebook ខាង​ក្រោមដើម្បីទទួលបានពត៌មានអីពីគ្រឿងភ្លេងនៅកម្ពុជា
https://www.facebook.com/MadisonCambodia/

Products You May Like

Articles You May Like

Alice In Chains – Would – Guitar Lesson (ROCK YOUR ACOUSTIC LIKE IT’S AND ELECTRIC!)
Taylor Swift Lover (Easy Acoustic) Guitar Lesson + Tutorial
50 Jazz Guitar Licks You MUST Know – Lick #14: Jazz Blues – Frank Vignola
[Guitar Solo Tab] All Of Me (Intermediate)
Secondary Dominant Chords – How to Play Jazz Guitar – JustinGuitar [JA-032]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *